разредител - DILUENTE S800

 

 

Разредител съставен на базата на естери и ароматни и алифатни въглеводороди.

Разгледайте също и грунд за метал